Header Image for Llandybie Community Council - Welsh

Gwybodaeth am y Cyngor

Pa Wasanaethau mae Cyngor Cymuned Llandybїe yn eu Cynnig

Mae gan Gyngor Cymuned Llandybїe gyfrifoldeb Cyffredinol dros les y gymdogaeth leol ac mae'n gweithio ar lefel lleol.  Mae'n haen o'r llywodraeth leol sydd agosaf at y bobl, sef haen islaw'r Cyngor Sir. Mae ei gwaith yn syrthio i dri phrif gategori:

a) cynrychioli'r gymuned leol
b) rhoi gwasanaethau sy'n ateb anghenion lleol
c) ymdrechu i wella ansawdd bywyd o fewn y gymuned

Dyma'r  prif waith a gyflawnir gan Gyngor Cymuned Llandybїe:

 • Cynnal Hawliau Tramwy Cyhoeddus, llwybrau cyhoeddus, llwybrau beicio a marchogaeth, seddau min y ffordd a hysbysfyrddau cyhoeddus a darparu llochesi aros am fws
 • Darparu cymorth ariannol i elusennau lleol a chymdeithasau sydd o fudd i breswylwyr lleol
 • Ystyried a chynghori/rhoi sylwadau ar geisiadau ar gyfer caniatâd cynllunio o fewn y Gymuned
 • Cynrychioli/cysylltu rhwng etholwyr a'r Cyngor Sir neu gyrff cyhoeddus eraill
 • Cynghori/cysylltu gyda'r Cyngor Sir ynghylch materion diogelwch ffordd a chynnal a chadw
 • Cynnal y toiledau cyhoeddus yn Llandybїe a Phen-y-groes
 • Cynnal goleuadau stryd
 • Cynnal Parciau a llefydd chwarae dan berchnogaeth y Cyngor Cymuned

cyswllt â: http://www.sirgar.gov.uk/

Cynlluniau Datblygu Cymunedol a ariannwyd neu ariannwyd yn rhannol gan Gyngor Cymuned Llandybїe

 • Gwaith diogelwch ffordd tu allan i ysgol gynradd Blaenau
 • Cwblhau palmant ar hyd Heol Gors-ddu, Pen-y-groes
 • Cyfraniad tuag at offer chwarae ym mharc Bonllwyn
 • Cyfraniad tuag at ail-ddatblygu Ardal Chwarae Plant Heol Woodfield yn Llandybїe
 • Gosod lloches aros am fws ar Sgwâr Pen-y-groes
 • Asesiad i ystyried Croesfan ar gyfer cerddwyr ar Sgwâr Llandybїe 
 • Cwblhau palmant ar hyd Heol Lotwen o Gapel Hendre i Gwmgwili
 • Darparu palmant ar hyd ardal min y ffordd o Flaenau i Landybїe
 • Darparu Ardal Chwaraeon Aml Ddefnydd ym mharciau Llandybїe, Capel Hendre a Pen-y-groes
 • Mesurau diogelwch ffordd ar ffurf Arwyddion Ysgogiad Cerbydau (VAS)